Dzisiaj otwarte: Galeria Handlowa ZAMKNIĘTE, Hipermarket Auchan ZAMKNIĘTE

Regulamin Strefy Korzyści

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „STREFA KORZYŚCI" I APLIKACJI GALERIA BRONOWICE

POZNAJ NASZĄ APLIKACJĘ

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „STREFA KORZYŚCI"
I APLIKACJI GALERIA BRONOWICE

Kraków, dn. 04.01.2024

Niniejszy Regulamin reguluje funkcjonowanie Programu „Strefa Korzyści" i Aplikacji Galerii Bronowice w Centrum Handlowym Galeria Bronowice w Krakowie.
Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem udziału w Programie „Strefa Korzyści" jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu. Przystępując do udziału w Programie „Strefa Korzyści" uczestnik Programu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

W zakresie Aplikacji Regulamin stanowi regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§1 DEFINICJE


Aplikacja - bezpłatna aplikacja mobilna Galerii Bronowice, oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych wyposażonych w system Android lub iOS, za pomocą którego Użytkownicy mogą brać udział w Programie "Strefa Korzyści".
2. Centrum Handlowe - Centrum Handlowe - GALERIA BRONOWICE, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków. Centrum handlowe czynne jest codzienne od godz. 09:00 do godz. 21:00 od poniedziałku do soboty oraz od 10.00 do 21.00 w niedziele handlowe, z zastrzeżeniem, że Centrum Handlowe może być czynne w innych godzinach niż wyżej wskazane, np. w przypadku organizowania dodatkowych akcji marketingowych na terenie Centrum Handlowego obejmujących punkty sprzedaży, które odbywać się będą przed lub po ww. godzinach.
3. Organizator - organizator Programu „Strefa Korzyści", którym jest CEETRUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171668, z kapitałem zakładowym 1.123.383.500 ,00 zł, NIP: 1230936438
4. Punkt Informacyjny - wyznaczone miejsce w Centrum Handlowym, w którym można odebrać Nagrody, Punkt Informacyjny znajduje się na poziomie 0. przy Lokalu Empik. Punkt otwarty jest w godzinach otwarcia Centrum Handlowego z zastrzeżeniem przerwy przysługującej pracownikom Punktu Informacyjnego.
5. Punkt Obsługi Programu - okresowe miejsce wyznaczone na czas Programu, w którym będzie można dokonać poszczególnych czynności takich jak rejestracja Paragonów czy pomoc w pobraniu Aplikacji. Informacja o aktualnej lokalizacji Punktu Informacyjnego zostanie podana w Aplikacji.
6. Paragon - dowód zakupu, fiskalne potwierdzenie dokonania transakcji w Centrum Handlowym w czasie Programu.
7. Lokal - sklep lub/i punkt usługowo-handlowy znajdujący się na terenie Centrum Handlowego.
8. Nagroda/y- nagroda/y przekazana/e Uczestnikowi po osiągnięciu odpowiedniej ilości naliczonych Punktów w postaci gadżetu/ów, których aktualna lista znajduje się w Aplikacji w zakładce Strefa Korzyści/Nagrody.
9. Administrator Aplikacji - 2INFINITY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 69/9, 30-504 Kraków, KRS 0000449740, REGON 122718562, NIP 6793086837.
10. Program „Strefa Korzyści" lub Program - program lojalnościowy organizowany przez Organizatora,  bazujący  o  zakładkę  „Strefa  Korzyści"  w Aplikacji. Dostępny tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Aplikacji, którego zasady są opisane w niniejszym Regulaminie.
11. Punkty - ilość (zbiór) jednostek do wykorzystania i zamiany na Nagrody udostępnione w Programie „Strefa Korzyści", naliczana w zakładce Strefa Korzyści/Moje Punkty za określone w niniejszym Regulaminie aktywności, dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników Aplikacji
12. Regulamin - niniejszy dokument, określający w szczególności zasady udziału Użytkowników w Programie „Strefa Korzyści" oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Program "Strefa Korzyści".
13. Użytkownik - pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w wyniku rejestracji zalogowała się do Aplikacji i uzyskała unikatowy nr ID oraz zaakceptowała warunki Regulaminu.
14. Uczestnik - Użytkownik, który zaakceptował warunki Regulaminu oraz przystąpił do Programu „Strefa Korzyści".
Pracownicy Organizatora, pracownicy Administratora Aplikacji, pracownicy Play Maker Sławomir Bochnak, ul. świt 21, 62-080 Tarnowo Podgórne, pracownicy Auchan Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, pracownicy hipermarketu Auchan znajdującego się na terenie Centrum handlowego, pracownicy CEETRUS Polska Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, pracownicy CEETRUS REAL ESTATE MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00 - 633 Warszawa (KRS: 0000694184) oraz właściciele i pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum handlowego, pracownicy agencji ochrony świadczący usługi na terenie Centrum handlowego oraz hipermarketu Auchan, pracownicy firmy sprzątającej, którzy świadczą usługi na terenie Centrum Handlowego oraz hipermarketu Auchan, oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo) mogą być Użytkownikiem Aplikacji, natomiast nie mogą być Uczestnikami Programu „Strefa Korzyści", tj. nie mogą zbierać Punktów w aplikacji za określone w niniejszym regulaminie aktywności i odbierać nagród. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (m.in. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
15. Promocja Okresowa - określona zmiana zasad Programu ustalająca określone dodatkowe zasady naliczania Punktów w określonym okresie, uregulowana stosownym regulaminem Promocji Okresowej.
 
§2 PROGRAM „STREFA KORZYŚCI"

Przystępując do Programu Uczestnik zawiera z Organizatorem na czas nieoznaczony umowę o uczestnictwo w Programie. Treść umowy określa Regulamin.
2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Z tytułu uczestnictwa w Programie Organizator nie pobiera od Uczestników żadnych opłat.
3.  Organizator informuje, że przygotowywanie i dostarczanie do Aplikacji dopasowanych promocji i ofert w oparciu o dane o Uczestniku posiadane przez Organizatora, o których mowa w §8 Regulaminu, stanowi integralny element Programu, a ich otrzymywanie i prezentowanie jest podstawową funkcjonalnością Aplikacji. Z zastrzeżeniem możliwości odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, o których mowa w §8 Regulaminu, osoba, która nie chce, aby były do Aplikacji dostarczane takie promocje i oferty, nie powinna brać udziału w Programie. Uczestnik może również zapobiec dalszemu przetwarzaniu dotyczących go danych w celu przedstawiania dopasowanych Promocji w każdym czasie, odinstalowując Aplikację oraz rezygnując z udziału w Programie (usuwając konto). Brak uczestnictwa w Programie nie pozbawia dotychczasowych Uczestników lub osób, które nigdy nie uczestniczyły w Programie, możliwości nabywania produktów w Lokalach poza Programem, w regularnych cenach lub w ramach akcji promocyjnych dostępnych dla ogółu klientów Lokali.
4. W ramach Programu Organizator zobowiązuje się wobec Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, do:
a) przygotowywania i dostarczania do Aplikacji Promocji Okresowych dla Uczestników;
b) przyznawania Uczestnikom Punktów za rejestrację Paragonów zgodnie z niniejszym Regulaminem;
c) wydawanie Nagród zgodnie z Regulaminem;
d) rozpatrywanie procesów reklamacyjnych;
e) udostępnienia dla Uczestników obsługi Punktu Informacyjnego Programu;
f) udostępnienia  Uczestnikom  w Aplikacji  informacji  dotyczących  Lokali, w tym ich lokalizacji i oferty;
g) dostarczania Uczestnikom komunikatów bezpośrednio związanych z przebiegiem Programu w Aplikacji.
5. Czas trwania Programu „Strefa Korzyści"- 01.01.2024 - 31.12.2024 r. włącznie, z wyłączeniem dni, w których Centrum Handlowe jest nieczynne.
6. Czas trwania Programu „Strefa Korzyści" może zostać skrócony lub wydłużony przez Organizatora w każdym czasie bez konieczności podania przyczyny z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 7 i 8 poniżej.
7. Zamknięcie (skrócenie) Programu „Strefa Korzyści" przed upływem okresu, na który był przewidziany, może nastąpić w każdym czasie bez podania przyczyny wyłącznie pod warunkiem poinformowania Użytkowników o zamknięciu (skróceniu) Programu nie później niż na 2 miesiące przed planowaną datą zamknięcia (skrócenia) Programu drogą mailową na adres podany przy rejestracji konta Użytkownika. Okres 2 miesięcy zostaje ustalony w celu umożliwienia Uczestnikom wymiany Punktów na Nagrody.
Wydłużenie Programu „Strefa Korzyści" może nastąpić na dowolny okres czasu.
 
§3 APLIKACJA

Aplikację można pobrać z serwisów Google Play oraz App Stare.
2. Dostęp do Aplikacji jest bezpłatny. Jeżeli jakakolwiek usługa Aplikacji jest płatna Użytkownik jest o tym fakcie informowany przed rozpoczęciem korzystania z takiej usługi.
3. Aplikacja działa na telefonach komórkowych opartych na systemach Android w wersji 4.4
i nowszych lub na systemie iOS w wersji 9.0 i nowszych.
4. W celu wykorzystania wszystkich funkcji Aplikacji Użytkownik powinien posiadać w swoim urządzeniu mobilnym ciągłe połączenie internetowe oraz udostępnić w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego dostęp lokalizacji oraz mieć włączony bluetooth.
5. Organizator oraz Administrator Aplikacji zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji oraz sposobu działania Aplikacji, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Aplikacją. Nie wpływa to na uprawnienia nabyte przez Uczestników Programu, w szczególności na możliwość wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany funkcjonalności Aplikacji w każdym czasie, w tym funkcjonalności i specyfikacji profilu,
b) czasowego zawieszania działania Aplikacji,
c) trwałego wyłączenia Aplikacji po zamieszczeniu stosownej informacji w Aplikacji, bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników treści.
7. W przypadkach, o których mowa w§ 3 ust. 6, Uczestnicy będą mieli możliwość wymiany Punktów na Nagrody w sposób wskazany w Punkcie Obsługi Programu.

§4
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Rejestracja w Aplikacji jest dobrowolna. Jednakże jej brak ogranicza dostępność niektórych funkcji Aplikacji, w szczególności uniemożliwia przystąpienie do Programu, zbieranie Punktów, i odbieranie Nagród. Bez rejestracji możliwe jest przeglądanie Nagród, korzystanie z nawigacji po terenie Centrum Handlowego oraz zakładek sklepy, promocje, wydarzenia oraz części informacyjnej.
2. Użytkownik musi posiadać własny adres e-mail w celu otrzymania numeru ID w Aplikacji.
3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracyjnym.
4. Rejestracja Użytkownika w Aplikacji następuje poprzez rejestrację na urządzeniu mobilnym, poprzez ręczne wpisanie wymaganych danych i następujące czynności:
a) pobranie Aplikacji Galerii Bronowice na urządzenie mobilne w sklepie App Stare lub Google Play,
b) wejście w zakładkę Strefa Korzyści,
c) naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się",
d) po naciśnięciu „Zarejestruj się" podanie przez Użytkownika danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz numer telefonu, wprowadzenie hasła, a także wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu,
e) naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się".
5. Na jednym urządzeniu przenośnym możliwa jest rejestracja tylko jednego konta Użytkownika adres e-mail). Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Aplikacji, niezależnie od ilości posiadanych telefonów.
6. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub zasad współżycia społecznego przez Użytkownika Organizator oraz Administrator Aplikacji ma prawo do zablokowania konta Użytkownika oraz odebrania Użytkownikowi możliwości udziału w Programie „Strefa Korzyści" lub usunięcia konta Użytkownika w Aplikacji.
7. W celu rejestracji poprzez urządzenie mobilne Użytkownika konieczne jest podanie adresu e­ mail i wprowadzenie hasła, a także wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie błędnego adresu e-mail skutkuje brakiem dostarczania bieżących informacji drogą e-mailową dotyczących nowości w Aplikacji, nowości i wydarzeń w Centrum Handlowym, itp.
8. Użytkownik powinien zastosować hasło unikalne i nie ujawniać go osobom trzecim, a także chronić go przed kradzieżą. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, w tym małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
9. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z tym zastrzeżeniem, że prawo to nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Pobranie Aplikacji stanowi dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym w związku z czym Organizator informuje, że po pobraniu Aplikacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
10. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie w trybie określonym w §11 Regulaminu.

§5
NALICZANIE PUNKTÓW

Punkty naliczane są za rejestrację do „Strefy Korzyści", zakupu kart podarunkowych, zakupu w Lokalach na terenie Centrum Handlowego lub inne aktywności, takie jak udział w wydarzeniach, o których będzie mowa w poszczególnych regulaminach Promocji Okresowych.
2. Termin Promocji Okresowej może ulec zmianie. Zmiana terminu Promocji Okresowej nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników (w szczególności na liczbę naliczonych punktów) przed tą zmianą.
3. Punkty są naliczane z Paragonów lub umów z biurami turystycznymi według wskaźnika: 1 punkt za każde 5 zł (minimalna wartość Paragonu to 50 zł).
4. W przypadku Paragonów lub umów z biurami turystycznymi o wartości wyższej niż 500 zł nie nalicza się dodatkowych Punktów - maksymalna ilość Punktów z jednego Paragonu lub umowy z biurem turystycznym to 100 punktów.
5. Naliczanie Punktów odbywa się na podstawie pozytywnie zweryfikowanych Paragonów lub umów z biurami turystycznymi w Punkcie Informacyjnym.
Dodatkowe Punkty są naliczane za zakup kart podarunkowych Galerii Bronowice za minimalną wartość 50 zł.
Nie przyznaje się dodatkowych punktów powyżej wartości 100 pkt, nawet jeśli łącznie zapłacono więcej za karty podarunkowe.
Przykład: zakup 4 kart podarunkowych, każda po 101 zł – klient otrzyma maksymalnie 100 punktów (nie 120 punktów).
a) za karty o wartości 50 zł – 15 punktów,
b) za karty o wartości między 51 - 100 zł –  20 punktów,
c) za karty o wartości między 101 - 200 zł – 30 punktów,
d) za karty o wartości między 201 - 300 zł – 40 punktów,
e) za karty o wartości między 301 - 400 zł –  60 punktów,
f) za karty o wartości między 401 - 500 zł – 80 punktów,
g) za karty o wartość powyżej 501 zł – 100 punktów.
Liczba Punktów naliczana za udział w eventach lub inne aktywności zostanie podana w poszczególnych regulaminach Promocji Okresowych, podanych do wiadomości najpóźniej w chwili rozpoczęcia danej promocji.
9. Punkty zebrane w poprzednich edycjach są ważne na takich zasadach i przez taki okres, jaki wynikał z regulaminów obowiązujących w okresie ich naliczenia.
10. Organizator może wprowadzić dodatkową możliwość zdobycia Punktów, a także zmienić zasady ich przyznawania podczas trwania Programu, o czym poinformuje Uczestników drogą mailową i odzwierciedli to w zmianą w Regulaminie.
11. Punkty będą widoczne w Aplikacji w zakładce Strefa Korzyści/ profil użytkownika tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

§6
REJESTRACJA PARAGONÓW

Aby otrzymać Punkty za zakupy należy zrobić zdjęcie paragonu za zakupiony towar i przesłać zdjęcie paragonu z poziomu menu w Strefie Korzyści albo z poziomu swojego konta w Strefie Korzyści. Można także udać się do Punktu Informacyjnego lub Punktu Obsługi Programu "Strefa Korzyści" by zarejestrować Paragon lub umowę z biurem turystycznym.
2. Rejestracji podlegają tylko Paragony, a także umowy zawarte z biurami turystycznymi, potwierdzające transakcje dokonane w Lokalach Centrum Handlowego, nie starsze niż 3 (trzy) dni od daty widniejącej na Paragonie lub umowie zawartej z biurem turystycznym, dokumentujące zakup zrealizowany na terenie Centrum Handlowego o wartości minimum 50 zł, chyba, że regulamin Promocji Okresowej określa inne warunki.
3. Uczestnik jest uprawniony do dodania w Aplikacji czy okazania w Punkcie Informacyjnym wyłącznie 3 (trzech) Paragonów pochodzących od tego samego Sprzedawcy w ciągu 30 dni trwania programu. Dany Paragon można zarejestrować wyłącznie jednokrotnie.
4. W przypadku rejestracji paragonów przez Aplikację Galerii Bronowice, w ciągu jednego dnia można zarejestrować 5 (pięć) paragonów, z czego każdy musi pochodzić z innego lokalu. Decyduje data rejestracji paragonu w aplikacji, a nie data zakupu na paragonie. Brany jest także pod uwagę okres 3 (trzech) dni na rejestrację paragonu, od daty zakupu na paragonie. (§ 6, pkt.2).
5. Uczestnik musi być właścicielem Paragonu oraz osobą, która dokonała opłacenia Paragonu. Organizator oraz Zarządca mogą żądać okazania potwierdzenia dokonania płatności, w formie potwierdzenia zapłaty wygenerowanego z systemu bankowego Uczestnika, np. w formacie PDF, dla zarejestrowanych przez Uczestnika Paragonów, które zostały wgrane do Programu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości konto Uczestnika może zostać zablokowane, a uzbierane punkty skasowane. Analogiczna zasada dotyczy umowy z biurem turystycznym.
6. Paragony muszą być czytelnymi i niezniszczonymi oryginałami. Zdjęcie powinno zawierać cały Paragon. Paragon może nie zostać prawidłowo zarejestrowany w Aplikacji, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (pomięcia, zamazania, kreślenia, klejenia itp.). Zabronione jest podrabianie lub modyfikowanie Paragonów. Zgodnie z kodeksem karnym takie działanie jest przestępstwem. Analogiczna zasada dotyczy umowy z biurem turystycznym.
7. Rejestracji w Programie nie podlegają Paragony za zakupy dokonane kartami podarunkowymi/ bonami wydawanymi przez Sprzedawców lub Galerię Handlową, a także za zakup samych kart podarunkowych/bonów lub doładowań kart podarunkowych/bonów, wydawanych przez Sprzedawców.
8. Rejestracji w Programie nie podlegają Paragony składające się na 1 produkt lub 1 usługę, jeśli zakup 1 produktu lub 1 usługi został rozłożony na kilka odrębnych Paragonów.
9. Uczestnik ma obowiązek zachować oryginał (papierowy egzemplarz) Paragonu przez cały okres trwania programu i min. 30 dni roboczych po dniu zakończenia programu. Równocześnie Organizator i Zarządca zastrzegają̨ sobie prawo do weryfikacji zarejestrowanych w Programie Lojalnościowym Paragonów, w szczególności przy odbiorze Nagrody.
10. Organizator oraz Zarządca mogą żądać okazania Paragonów, które zostały wgrane do Programu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Mogą również żądać podpisania oświadczenia o zebraniu punktów zgodnie z Regulaminem.
11. Organizator oraz Zarządca, przed wydaniem Nagrody, zastrzegają sobie prawo do ręcznego oglądania Paragonów. Punkty naliczane automatycznie w Programie nie są wiążące, jeśli stwierdzone zostaną nieprawidłowości w czasie weryfikacji.
12. Wyłączone z rejestracji są Paragony, na których widnieje zakup następujących towarów: leki, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, karty podarunkowe, bony i talony podarunkowe, karty do telefonu typu prepaid, bilety komunikacji miejskiej, bilety na koncerty i imprezy, które sprzedawane są w sklepie Empik i w sklepie Media Markt, usługi sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losy loterii pieniężnych, produkty i usług w zakładach bukmacherskich.
13.
Rejestracji nie podlegają faktury VAT.
14. Z udziału w Programie wyłączone są następujące Lokale: hipermarket AUCHAN, apteki, punkty apteczne, placówki bankowe, ubezpieczeniowe, Totalizator Sportowy oraz kantor wymiany walut, co oznacza, że Paragony za zakupy dokonane we wskazanych powyżej Lokalach nie będą podlegały rejestracji.
15. W przypadku zwrotu produktów objętych Paragonem zarejestrowanym w Programie lub wymiany Paragonu na fakturę, Uczestnik przed dokonaniem powyższych zmian ma obowiązek skontaktować się mailowo z Organizatorem w celu odpowiedniego pomniejszenia liczby Punktów w Programie Lojalnościowym.
16. W przypadku, jeżeli w wyniku pomniejszenia liczby Punktów w Programie, zgodnie z ust. 5.2 powyżej, pozostała na Koncie liczba Punktów jest niewystarczająca do odbioru Nagrody, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a jeżeli Nagroda została Uczestnikowi wydana, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Nagrody lub jej równowartości (według wyboru Organizatora).
17. Wszelkie próby oszustwa mogą skutkować wyzerowaniem punktów lub usunięciem konta. Uczestnik ma prawo się odwołać do Organizatora przedstawiając odpowiednie dowody, w tym oryginały zarejestrowanych Paragonów i potwierdzenie dokonania płatności. W przypadku braku porozumienia Organizator może przejść na drogę sądową.

§7
NAGRODY I ODBIÓR NAGRÓD

Pula Nagród jest zmienna.
2. Uczestnik może zobaczyć dostępne w danym terminie Nagrody wraz z ilością Punktów, które trzeba zdobyć by je otrzymać oraz ilością dostępnych sztuk w Aplikacji w zakładce Strefa Korzyści/Lista Nagród.
3. Ilość Nagród widoczna w Aplikacji jest jedynie orientacyjna. Uczestnik jest zobowiązany każdorazowo do zweryfikowania w Punkcie Informacyjnym czy dana Nagroda jest dostępna.
4. Nagrody dostępne są do wyczerpania zapasów.
5. Nagrodę musi odebrać Użytkownik będący właścicielem konta w Aplikacji osobiście.
6. Jeden uczestnik ma prawo do odbioru po jednej nagrodzie z każdego rodzaju nagród, niezależnie od terminu i dodania nowej puli nagród.
Przykład: klient odebrał z jednej puli nagród narzędzia BOSH. Przy kolejnym dodaniu nagród tego samego typu, nie może ponownie odebrać tych samych narzędzi BOSH.
Powyższy zapis nie dotyczy odbioru kart podarunkowych. Tutaj każdy z klientów może odebrać maksymalnie po 3 karty o każdej wartości. Przykład: klient ma prawo odebrać 3 karty po 30 zł oraz 3 karty po 50zł.
7. Organizator informuje, że na dzień rozpoczęcia Programu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł; (zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności).Warunkiem odbioru Nagrody jest:
a) posiadanie odpowiedniej ilości Punktów uprawniających do odbioru Nagrody,
b) udanie się do Punktu Informacyjnego w Centrum Handlowym i zgłoszenie chęci odbioru Nagrody Obsłudze Punktu,
c) potwierdzenie dostępności wybranej Nagrody,
d) podpisanie dwóch egzemplarzy „Protokołu odbioru Nagrody" i przekazanie jednego z nich Obsłudze Punktu Informacyjnego.
8. Po odebraniu Nagrody pracownik Punktu Informacyjnego odejmuje z konta Użytkownika odpowiednią ilość Punktów zgromadzonych przez Użytkownika zgodnie z wartością odebranej Nagrody.
9. Aktualna ilość Punktów automatycznie jest widoczna na koncie Użytkownika w zakładce Strefa Korzyści - Twoje Punkty.
 10. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania Nagrody lub żądania zwrotu odebranej Nagrody.
11. Katalog Nagród będzie uzupełniany na bieżąco do końca trwania edycji Programu.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOSCI

Korzystanie z Aplikacji i udział w Programie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Organizatora - administratora danych osobowych (,,Administratora"), tj. - CEETRUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000171668.
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod adresem korespondencyjnym: CEETRUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Administrator zapewnia, że od dnia rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO"), tj. od dnia 25 maja 2018 r. będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz wprowadzonymi na jego podstawie przepisami krajowymi, jak również zapewni odpowiednie procedury i systemy bezpieczeństwa przetwarzania danych tak, aby były one zgodne z ww. regulacjami, w szczególności zapewni:
a) wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
b) by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
c) by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
4. Dane przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Aplikacji oraz odbierania komunikatów od Użytkownika, w tym rejestracja  i  administrowanie  kontem  Użytkownika  w  Aplikacji,  umożliwienia
Użytkownikowi udziału w Programie, naliczania Punktów, realizacji Kuponów, Kuponów Specjalnych i udziału w Promocjach Okresowych , z zaznaczeniem, że udział w Programie „Strefa Korzyści" ma charakter promocyjny Centrum Handlowego i Lokali znajdujących się na terenie Galerii Bronowice - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) analitycznych i statystycznych, w tym badania opinii Użytkowników- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także badania ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
d) w celu umożliwienia nawigacji na terenie Centrum Handlowego - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu danych wyrażona poprzez włączenie usług lokalizacji w urządzeniu końcowym (telefonie) Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
e) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
f) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
g) przeciwdziałania nadużyciom w Programie - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykrywaniu i eliminacji nadużyć w Programie;
h) dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników przez Administratora marketingu bezpośredniego poprzez przesyłanie informacji handlowych zawierających w szczególności informacje o promocjach cenowych, zmianach kolekcji i wydarzeniach promocyjno-rozrywkowych organizowanych w Centrum Handlowym Galerii Bronowice za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS, telefonicznie lub za pomocą wiadomości typu push (w zależności od udzielonych zgód) - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda ta może być odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,jak również korespondencyjnie na adres Centrum Handlowego lub poprzez zmianę ustawień Aplikacji w urządzeniu końcowym;
i) dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (niedopasowanej do preferencji Użytkownika) i behawioralnej (dopasowanej do preferencji Użytkownika) - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań marketingowych własnych towarów i usług oraz towarów i usług partnerów Administratora.
5. Dane są przetwarzane w następującym zakresie:
a) dane podawane przy rejestracji Użytkownika: imię nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, płeć,
b) adres MAC telefonu,
c) inne dane wprowadzone w formularzach elektronicznych poszczególnych usług,
d) dane geolokalizacyjne, obejmujące położenie Użytkownika na terenie Centrum Handlowego
e) pliki cookies, które przeznaczone są do obsługi danych takich jak typ systemu operacyjnego, ilość otwartych sesji, długość sesji oraz do czasowego zapisu danych na urządzeniu Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google;
informacje o aktywności Użytkownika w Aplikacji, w szczególności saldo Punktów, aktywacja i dezaktywacja Kuponu lub Kuponu Specjalnego, odebrane nagrody,
6. Podanie danych osobowych Użytkownika dotyczących lokalizacji jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji, natomiast podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, e-mail, data urodzenia, płeć w formularzach elektronicznych Aplikacji jest dobrowolne, ale konieczne, aby Użytkownik mógł brać udział w Programie „Strefa Korzyści" w zakresie określonym w Regulaminie, a tym samym realizacji funkcji zbierania Punktów i odbierania nagród. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
7. Aplikacja gromadzi i przekazuje do bazy danych zarządzanej przez Centrum Handlowe informacje dotyczące sposobu korzystania z Aplikacji przez danego Użytkownika. Dane osobowe Uczestnika, w tym dane dotyczące aktywności, preferencji i lokalizacji, są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu utworzenia profilu Uczestnika (profilowanie). Następnie, w oparciu o profilowanie, względem Uczestnika w sposób zautomatyzowany podejmowane są indywidualne decyzje polegające na przygotowaniu i przedstawieniu spersonalizowanej oferty promocyjnej dotyczącej asortymentu w Lokalach lub nagród w Programie oraz zmiana kolejności wyświetlanych ofert.
8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jest niezbędne do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Administratorem (art. 22 ust. 2 lit. a RODO). Przygotowywanie i przedstawianie spersonalizowanych ofert promocyjnych w Programie stanowi integralny element Programu i należy do podstawowych funkcjonalności Aplikacji. Osoba, która nie chce otrzymywać zindywidualizowanych ofert promocyjnych, nie powinna brać udziału w Programie - w takim przypadku możliwe jest nabycie produktów w Lokalach poza Programem, w regularnych cenach lub w ramach ogólnodostępnych akcji promocyjnych. Uczestnik może również w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie usuwając konto w Aplikacji.
9. Odbiorcy danych:
a) u związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,  Administratorowi  Aplikacji  podmiotom  obsługującym  Punkt Informacyjny i Punkt Obsługi Programu w związku z odbiorem Nagród, agencjom marketingowym oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
b) Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Uczestnika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
10. Okres przetwarzania danych osobowych:
a) okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. W celu przeciwdziałania nadużyciom oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez okres 24 miesięcy licząc od zakończenia udziału w Programie.
b) okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
11. Podmiotom danych (Użytkownikom) przysługują następujące prawa:
a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych - na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
b) prawo uzyskania kopii danych - na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
c) prawo do sprostowania - Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
d) prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania - w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych - z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą - oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f) prawo do przenoszenia danych - na tej podstawie - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą - Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych - Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych - Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
i) prawo wycofania zgody - jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
j) w odniesieniu do decyzji podejmowanych wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym profilowanie, każdy Uczestnik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji (art. 22 ust. 3 RODO);
k) prawo do skargi - w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić w formie pisemnej na adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
13. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
d) w razie przekazywania danych do USA - współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
14. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania danych w celu oraz następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane przez Użytkownika;
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");
c) poprzez zapisywanie danych technicznych na serwerach.
15. Komunikacja między Aplikacją a systemami Administratora Aplikacji odbywa się z użyciem połączenia szyfrowanego https.
16. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym Użytkownika:
a) informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez Użytkownika punktów usługowych lub korzystania z usługi lokalizacji, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika,
b) dostęp do pamięci telefonu w celu składowania danych,
c) dostęp do połączeń sieciowych (WIFl/3G) . Uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu mobilnym lub odinstalowanie Aplikacji,
d) Bluetooth.
17. Dane osobowe wykorzystywane są również dla potrzeb: korzystania z usług dostępnych w Centrum Handlowym, wysyłania spersonalizowanych powiadomień do telefonu.
18. Dane urządzenia mobilnego wykorzystywane są dla potrzeb: lokalizacji Użytkownika na terenie Centrum Handlowego, wysyłania powiadomień do telefonu.
19. W przypadku zintegrowania Aplikacji z kontem Użytkowania w serwisie Facebook Użytkownik udostępnia z serwisu Facebook swoje imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres e-mail.
20. W przypadku, gdy Użytkownik, według własnego wyboru, uzyskuje dostęp do Aplikacji za pomocą swojego konta w serwisie Facebook jego treści i dane osobowe mogą zostać udostępnione do tego serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wykorzystywanie jego danych osobowych przez serwis Facebook podlega warunkom polityki prywatności tego serwisu.
21. Informacja o plikach cookies:
a) aplikacja korzysta z plików Cookies,
b) pliki cookies (tzw. ,,ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym tj. urządzeniu mobilnym Użytkownika Aplikacji przeznaczone są do korzystania z poszczególnych funkcji Aplikacji,
c) podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator,
d) pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z aplikacji, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła;
• określania    profilu    Użytkownika    w celu    wyświetlania    mu    dopasowanych materiałów.
e) szczegóły korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: w polityce ochrony prywatności Google Analytics. pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
g)  w zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
22. Aplikacja może gromadzić dane Użytkowników dotyczące sposobu używania przez nich Aplikacji. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się urządzenia z serwerami, wersja oprogramowania, pozycja geograficzna urządzenia, język, jakie informacje i pliki zostały wyświetlone na urządzeniu, zachowanie Użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym. Te dane mogą być wykorzystane do ulepszania jakości i funkcjonalności Aplikacji, wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby Użytkowników; do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z Aplikacją.
23. Informacja o geolokalizacji:
a) w zakresie następujących części funkcjonalności tj. mapa Centrum Handlowego oraz aktywne prowadzenie do Lokalu, odbioru Kuponu, odbioru nagrody Użytkownik może uzyskać dostęp do tej części Usług wyłącznie po uruchomieniu funkcji lokalizacji oraz bluetooth wyrażając tym samym zgodę na zlokalizowanie urządzenia mobilnego.
b) dane związane z lokalizacją Użytkownika w Centrum Handlowym mogą być gromadzone przez Administratora aplikacji i przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
24. Logi serwera: informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 
§9 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Rezygnacja z udziału w Programie „Strefa Korzyści" możliwa w każdym czasie poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jest ona tożsama z żądaniem usunięcia konta. Po usunięciu konta Użytkownik traci do niego dostęp przez jego całkowite zablokowanie i nie ma możliwości do realizacji Kuponów oraz odbierania nagród..
2. Żądania usunięcia konta i żądania podmiotów danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwy, są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w okresie 14 dni od daty otrzymania e-maila przez Administratora danych osobowych.
3. Użytkownikowi korzystającemu z usługi elektronicznej zakazuje się dostarczania treści bezprawnych.

§10
REKLAMACJE

Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące naliczania Punktów oraz pozostałe reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w okresie 14 dni od daty otrzymania e-maila przez Organizatora
3. Centrum Handlowe nie udziela gwarancji na Nagrody. Nagrody mogą być objęte gwarancją producenta, co może być uzależnione od naniesienia na dokumencie gwarancji stosownego potwierdzenia (tak zwane podbicie gwarancji). Roszczenia z gwarancji zgłasza się wyłącznie w sposób opisany w dokumencie gwarancji. Wady towarów i usług stanowiących Nagrody należy zgłaszać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w Punkcie Informacyjnym.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikom do wglądu w Punkcie Informacyjnym oraz na stronie www.galeriabronowice.pl. Regulamin może być zmieniany poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat w Aplikacji lub poprzez wiadomość e-mail.
2. Zmiana Regulaminu nie może mieć wpływu na nabyte przez Użytkowników prawa wynikające z uczestnictwa w Programie, w szczególności w zakresie liczby zdobytych przez Użytkownika Punktów.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnego powodu. Ważnym powodem zmiany Regulaminu mogą być następujące okoliczności:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładnie stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
b) wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
c) zmiana możliwości uzyskiwania Punktów, realizacji Kuponów lub dodatkowych rodzajów promocji kierowanych do Uczestników;
d) zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
e) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
f) zmiana w zakresie procesu przystępowania Uczestników do Programu;
g) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Aplikacji, jak również aktualizacja Aplikacji skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do takiej aktualizacji;
h) rozszerzenie Programu na nowe platformy komunikacji;
i) zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
j) konieczność dostosowania wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie do aktualnych standardów;
k) zmiana Lokali biorących udział w Programie,
I) zmiany dotyczące funkcjonowania Centrum Handlowego.
5. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonane przez Organizatora wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia zgodnie z ust. 1 powyżej, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagało od Organizatora wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie.