Zaznacz stronę

Regulamin warsztatów online Laboratoium Zapachu

Regulamin
WARSZTATY TWORZENIA PERFUM Z MO61 PERFUME LAB – ON-LINE

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem WARSZTATÓW TWORZENIA PERFUME Z MO61 PERFUM LAB – ONLINE, zwanych w dalszej części regulaminu „WARSZTATAMI”, jest firma PLAY MAKER SŁAWOMIR BOCHNAK, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO, NIP: 7822095131, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Warsztaty odbywają się w dniach: piątek 9 kwietnia 2021 r.: 17:00 i 19:00, sobota 10 kwietnia 2021 r.: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, piątek 16 kwietnia 2021 r.: 17:00 i 19:00 oraz sobota 17 kwietnia 2021 r. – 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM.
3. Niniejszy regulamin dotyczy osoby zapisującej się na warsztaty on-line, zwanej dalej Uczestnikiem.
4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych jest Play Maker ul. Świt 21, 62-080 Lusowo. Zbiór danych osobowych ma charakter doraźny i dane są gromadzone wyłącznie w celach realizacji Warsztatów. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.
6. Organizator ma prawo do zmiany terminu zajęć o czym poinformuje uczestników (telefon, sms, e-mail)

§2 Zgłoszenie do udziału w warsztatach i zasady uczestnictwa
1. Zgłoszenia na warsztaty on-line dokonywane są za pośrednictwem strony internetowej www.galeriabronowice.pl. Lista warsztatów on-line dostępna jest w zakładce „Warsztaty on-line”. Po wyborze warsztatów należy przejść do formularza rejestracji.
2. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do dnia 3 kwietnia 2021 r.
3. W celu dokonania rejestracji na warsztaty on-line Uczestnik powinien wybrać dzień i godzinę warsztatów oraz podać poniższe dane:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• nr telefonu,
• adres do wysyłki materiałów
4. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie zapisu na warsztaty on-line.
5. Warsztaty prowadzone będą w grupach po maks. 12 osób.
6. Maksymalna ilość osób biorących udział w warsztatach to 120.
7. Każdy uczestnik po warsztatach otrzyma 10 ml spersonalizowanych perfum – perfumy zostaną przesłane na adres wskazany w zgłoszeniu.
8. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

§3 Dostęp do warsztatów on-line
1. Warsztaty on-line dostępne są na stronach Serwisu ZOOM w postaci telekonferencji.
2. Dostęp do warsztatów on-line jest udzielany na okres określony w opisie warsztatów.
3. Po dokonaniu i potwierdzeniu rejestracji w danym dniu i o określonej godzinie na podany przy rejestracji adres e-mail przesłane zostają zaproszenie do warsztatów on-line w formie aktywnego linku.
4. Dostęp do warsztatów nadawany jest indywidualnie każdemu Uczestnikowi i przeznaczony jest tylko do jego użytku.
5. Zabrania się udostępniania danych dostępowych osobom niebędącym Uczestnikami warsztatów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania dostępu do warsztatów on-line Uczestnikowi, który złamie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§4 Postanowienia końcowe
1. Organizator warsztatów ma prawo do bezpłatnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do korzystania i rozporządzania prawami do materiałów powstałych w trakcie warsztatów i materiałów zarejestrowanych, z prawem do wykorzystywania ich w sposób nieograniczony zarówno do celów własnych w kraju i za granicą, jak również z prawem do upoważnienia innych `mediów, do dowolnego ich użycia na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności takich jak utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, rozpowszechnianie za pomocą Internetu.
2. Organizator oświadcza, że warsztaty online będę podlegały rejestrowaniu przez Organizatora w zakresie audio/video, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom warsztatów oraz Prowadzącemu warsztaty. Jednocześnie Organizator oświadcza, że nagrania będą przechowywane przez okres 30 dni od momentu ich zarejestrowania i następnie automatycznie usuwane, z wyjątkiem sytuacji, w których zabezpieczenie nagrania nastąpi wskutek wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, bądź do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
3. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Warsztatów z niniejszym regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu tj. do 01.05.2021 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Play Maker Sławomir Bochnak, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO z dopiskiem: „WARSZTATY TWORZENIA PERFUME Z MO61 PERFUM LAB – ON-LINE”. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.galeriabronowice.pl.
5. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd.